Arduino Yazılımı

1. Yazılım

Arduino programlamaya geçmeden önce tüm programlama dillerinde ortak olan fonksiyonların kısaca nasıl kullanıldığından bahsedelim.

2. Değişken Tanımlama

Arduino programlarken c ve c# programlama dili kullanılır ve bu programlama dilinde kullanılan bazı değişkenler ve nasıl kullanıldıkları verilmiştir.

1- bool :

Boolean değişken tipi 1 bitlik veri saklama kapasitesine sahip. Bu veri 1 veya 0 olabileceği gibi True (Doğru) veya False (Yanlış) olabilir.

bool deger = true;
bool deger = false;

bool deger = 1;
bool deger = 0;

2- char :

Karakter türü değişken tipidir. Bir byte  karakter tipinde veri saklar. İşaretli -127 ve 127 arasında, işaretsiz 0 ve 255 arasında sayı tutabilir.

char karakter = 'b';
char karakter = 'B';
char karakter = 99;

3- byte :

Sayı türü değişken tipidir. Bir byte yani 8 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 255 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

byte sayi = 5;

4- int :

Tamsayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -32,768 ile 32,767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

int sayi = 1903;

5- usigned int :

Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 65535 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

usigned int sayi = 45678;

6- word :

Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 65535 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

word sayi = 5;

7- long :

Sayı türü değişken tipidir. Bir 4 byte yani 32 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Değer atanırken atanan değer sonuna “L” harfi konulur.

long sayi = 5L;

8- usigned long :

Sayı türü değişken tipidir. Bir 4 byte yani 32 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 4,294,967,295 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Değer atanırken atanan değer sonuna “L” harfi konulur.

usigned long sayi = 14525L;

9- short :

Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -32,768 ile 32,767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

short sayi = 5;

10- float:

Sayı türü değişken tipidir. 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılır. -3.4028235E+38 ile 3.4028235E+38 arasındaki sayıları tutabilir.

float sayi = 75.452;

11- double :

Sayı türü değişken tipidir. 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılır. Kullanımı float ile aynıdır.

double sayi = 57.412;

12- string :

Karakter türünde bir değişkendir. Kapsamı bellek boyutu ile sınırlıdır.

string metin = "Arduino değişken çeşitleri";

2. Fonksiyonlar

      İstenilen görevi yerine getirmesi için yazdığınız kodları başka bir yerde kullanmak istersek aynı kodları kopyala yapıştır şeklinde kullanmamız gerekir, programımız bu şekildede sorunsuz çalışaca ama çok fazla kod kullanacağız ve kodlarımız gereksiz uzayacaktır. Bu gibi durumlarda foksiyonlar kullanılır fonksiyonlar sayesinde kodlarımıza daha hızlı müdahale edebiliriz. 


void setup() {
  pinMode(7, INPUT);
  Serial.begin(9600); 
}

void toplama(){ 
  int sonuc = 3+5;                      
  Serial.print(sonuc); 
  }
  
void loop() { 
  if(digitalRead(7)){ 
    toplama(); 
    }

3. İf (Eğer) Fonksiyonu

Arduino ile diğer programlama dillerinde kullanılan birçok sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. Bu komutların başında if komutu gelmektedir. IF, eğer anlamına gelmektedir ve herhangi bir sorgulama işlemini kontrol ederek sonucunun doğru ya da yanlış olmasına göre farklı komutu/komutları çalıştırmaktadır. Örneğin, bir butona basıldı ise ledi yak, basılmadı ise ledi söndür.

Yada İstenilen şart  belirli bir olayın gerçekleşmesi ise o olay gerçekleştiğinde if fonksiyonu içerisinde yapılması istenen iş ne ise onun gerçekleşmesi sağlanır.

string deger ="Bjk";
if( deger == "Bjk" )
{
    deger="Şampiyon";
}
else{
deger="Sağlık olsun";
}

İf Fonksiyonu koşul ifadeleri.

4. For Fonksiyonu

      FOR, en basit anlamda belirli komut/komutların istenen sayıda tekrar ettirilmesini sağlar. Bunun için öncelikle başlangıç değeri belirlenir. Ardından limit olarak bitiş sayısı veya bitiş koşulu belirlenir.  Son olarak ise başlangıç değerinden itibaren sayının kaçar kaçar artacağı belirlenir.

      İçerisinde tanımlanan değişkenin değeri, büyüklük koşulunu sağladığı sürece döngü devam eder. Her döngü turu tamamlandığında, yeni tura geçmeden önce değişkenin değeri bir arttırılır ve koşul test edilir. Eğer koşul hala geçerli ise döngü turu başlar. Koşulun geçerliliği bittiğinde döngü biter ve program kaldığı yerden devam eder.

for(int i=0; i<10; i++){
{ /*
    Burası 10 kere okunacak program buraya her uğradığında i değeri bir artırılacak
    i değeri 10'a ulaşana kadar döngü devam edecektir.
    i değeri 10 olduğu zaman döngü bitecek 
*/
}

 

5. While Fonksiyonu

      While fonksiyonu da for fonksiyonu gibi bir döngüdür. Aynı zamanda if fonksiyonu gibi belirli bir şarta bağlıdır. While fonksiyonu içerisine yazılan şart sağlandığı süsrece döngü devam eder.

While döngüsünü aşağıdaki bir örnek ile gösterelim.     

int b=10;
while(b<1500){
{ /*
    Burada b değişkeni 1500'den küçük olduğu sürece çalışacak döngüdür.    
*/
b = b * 7;
}